Betrokken partijen Waterkwartier

Stichting verbindkracht

Stichting Verbindkracht Zutphen is een organisatie die zich richt op het ondersteunen en versterken van de sociale veerkracht en het welzijn van mensen in de gemeente Zutphen.

De stichting werkt samen met diverse organisaties, gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen en vrijwilligers om haar doelen te bereiken.

Een belangrijk doel van de stichting is het bevorderen van de zelfredzaamheid en participatie van mensen. Dit doet de stichting door het opzetten van projecten en activiteiten op het gebied van zorg, welzijn, wonen en participatie. Bijvoorbeeld door het organiseren van cursussen en trainingen, het bieden van individuele ondersteuning en het opzetten van buurtinitiatieven.

Daarnaast zet de stichting zich in voor het bevorderen van de samenwerking tussen verschillende organisaties op het gebied van zorg en welzijn. De stichting fungeert als een verbindende schakel tussen deze organisaties en stimuleert de uitwisseling van kennis en ervaringen.

Tenslotte is Stichting Verbindkracht Zutphen actief op het gebied van belangenbehartiging van kwetsbare groepen in de samenleving. Dit doet zij bijvoorbeeld door het signaleren van knelpunten en het agenderen van deze problemen bij relevante partijen.

Vrienden van de componisten buurt

“Vrienden van de Componistenbuurt” is een bewonersinitiatief in de Componistenbuurt in Zutphen. Dit initiatief richt zich op het verbeteren van de leefbaarheid en het bevorderen van de sociale cohesie in de buurt.

De Vrienden van de Componistenbuurt organiseren regelmatig activiteiten en evenementen voor buurtbewoners, zoals een jaarlijkse buurtbarbecue, een nieuwjaarsreceptie en een buurtfeest. Daarnaast zetten zij zich in voor het behoud en de verbetering van groenvoorzieningen en speelvoorzieningen in de buurt.

Ook zijn de Vrienden van de Componistenbuurt betrokken bij het signaleren en oplossen van problemen in de buurt, zoals overlast en verkeersveiligheid. Zij onderhouden contact met de gemeente Zutphen en andere relevante instanties om deze problemen aan te kaarten en op te lossen.

Het doel van de Vrienden van de Componistenbuurt is om de saamhorigheid en betrokkenheid in de buurt te vergroten en zo bij te dragen aan een prettige woonomgeving voor alle bewoners.

Woonbedrijg ieder1

Woonbedrijf Ieder1 is een woningcorporatie die actief is in de regio Stedendriehoek, waaronder de stad Zutphen valt. Het Waterkwartier is een wijk in Zutphen die de afgelopen jaren een flinke transformatie heeft ondergaan.

Woonbedrijf Ieder1 is nauw betrokken bij de ontwikkeling van het Waterkwartier. Zo heeft de woningcorporatie in deze wijk diverse woningbouwprojecten gerealiseerd, waaronder de nieuwbouw van appartementencomplexen en eengezinswoningen. Daarnaast heeft Ieder1 ook bestaande woningen gerenoveerd om ze te verduurzamen en te laten voldoen aan de wensen van de huidige bewoners.

Naast het bouwen en renoveren van woningen, is Woonbedrijf Ieder1 ook actief betrokken bij de leefbaarheid van de wijk. Zo werkt de woningcorporatie samen met andere partijen aan de ontwikkeling van het Waterkwartier als duurzame en groene wijk. Ook wordt er samengewerkt om de sociale cohesie in de wijk te bevorderen en problemen op het gebied van leefbaarheid en veiligheid aan te pakken.

Kortom, Woonbedrijf Ieder1 is een belangrijke partner in de ontwikkeling van het Waterkwartier in Zutphen en draagt bij aan de realisatie van een leefbare en duurzame wijk.

Gemeente zutphen en het Waterkwartier

Als gemeente is Zutphen verantwoordelijk voor het beleid en de ontwikkeling van de stad en haar wijken, waaronder het Waterkwartier. De gemeente Zutphen is dan ook nauw betrokken bij de ontwikkeling van deze wijk.

De gemeente Zutphen heeft in samenwerking met diverse partners, waaronder Woonbedrijf Ieder1, gewerkt aan het opknappen en vernieuwen van de woningen en de openbare ruimte in het Waterkwartier. Zo zijn er diverse groene pleinen aangelegd, is er geïnvesteerd in de infrastructuur en zijn er maatregelen genomen om de veiligheid en leefbaarheid in de wijk te verbeteren.

Daarnaast heeft de gemeente Zutphen ook aandacht voor de sociale aspecten van de wijk. Zo worden er activiteiten georganiseerd om de onderlinge verbondenheid tussen bewoners te versterken en wordt er samengewerkt met buurtorganisaties en andere partners om de leefbaarheid en veiligheid in de wijk te verbeteren.

Kortom, de gemeente Zutphen is een belangrijke partner in de ontwikkeling van het Waterkwartier en draagt bij aan de realisatie van een leefbare en duurzame wijk.

Heb je een vraag en wil je graag in contact komen met Stichting Waterkwartier? Of heb je een goed idee?

Vul het onderstaande formulier in en klik om verzenden om met ons in contact te komen?